BẮT Đầu

Liệt kê danh sách sản phẩm

các khoản phí và hóa đơn

Hoàn tất việc bán hàng

Vận Chuyển hàng hóa

trả lại và hoàn tiền

Hiệu suất của người bán

Công cụ bán hàng

Gian hàng Au của ban

BẮT ĐẦU

Liệt kê danh sách sản phẩm

các khoản phí và hóa đơn

Hoàn tất việc bán hàng

Vận Chuyển hàng hóa

trả lại và hoàn tiền

Hiệu suất của người bán

Công cụ bán hàng

Gian hàng Au của ban